måndag 12 juni 2017

Bättre vara motionär som skriver vad jag tycker än stå och prata med en vägg - något om en "gnölare" och en havererad "demokratiberedning"

Jag har aldrig förstått vitsen av att vi ska ha ett oppositionsråd i vår lilla kommun, vars huvudsakliga mål tycks vara att få ett eget rum i Stadshuset med en skylt med sitt namn på dörren. För att visa att han verkligen gör skäl för sin "syssla" gnölar han och gnäller om allting och kör sina ständiga klagovisor inför kommunfullmäktige. Han "begriper inte" varför kommunalrådet gjort si eller så, fastän han själv suttit med i kommunledningen och varit med om besluten. Men gnälla inför publik är tydligen roligare, så att det syns att han bedriver "opposition". För min del sätter jag mera värde på att kunna samarbeta, vilket är det enda sättet att verkligen kunna få något utfört. 
Även om man ibland naturligtvis måste protestera, men då är det inte för protesterandets skull utan för att det verkligen är något som man tycker är tokigt. 
Men Marcel van Luijn - som tagit på sig rollen som oppositionsråd och får lite extra betalt för det - gnäller och gnölar bara för gnällandets skull - oftast om sådant som han har varit med på från början. En riktig "gnölare" är vad han är och det får han bra betalt för av kommunens skattebetalare!

Gnölaren

Det må vara hänt att Marcel gnäller och gnölar när han har ögonen på sig och kör sina kära klagovisor om hur dåligt det ena och det andra har blivit på grund av kommunalrådets politik och hur mycket bättre det skulle ha blivit om man hade lyssnat på just honom, Marcel. Det är ju ändå bara gnäll. 
Betydligt värre är det när Marcel sitter med i en fullmäktigeberedning som fått till uppgift att öka medborgarnas inflytande i kommunen och han sedan som någon sorts viktigpetter som ska markera sin viktighet som vice ordförande i beredningsgruppen gör allt han kan för att sabotera möjligheterna till ökat medborgarinflytande - som tydligen är något som han i grund och botten ogillar. Med en svag ordförande i gruppen har han lyckats ta kommandot helt och hållet och av det som skulle bli förslag till hur man kan ökar medborgarnas inflytande i kommunen ser det ut att bli raka motsatsen. Den största förändringen - om detta går igenom - blir väl att man tar bort kommunmedborgarnas nuvarande rätt att kunna väcka medborgarförslag som kommunfullmäktige ska behandla och ersätta det med något idiotiskt e-förslag som kräver stöd av ett visst antal medborgare för att alls bli behandlat, vilket innebär en begränsning av medborgarnas nuvarande rätt. Jag blir både ledsen och arg när gruppen efter en massa sammanträden under mer än ett år - samt en hel del "input" från medborgare ute i socknarna - tack vare Marcels motstånd inte har lyckats komma längre än så.
Enligt Marcel och vissa andra i beredningsgruppen är kommunmedborgarna inte mogna att få ha inflytande annat än att dom får rösta en gång vart fjärde år, utan istället är det information från tjänstemän och politiker som dom behöver, så att dom, d v s medborgarna, kan "förstå". Allt enligt Marcel och kompani, som utgår från att medborgarna är dumma och ingenting begriper själva. Själv blir jag närmast rasande av hans utläggningar och nu är en gräns nådd, vilket jag har förklarat för gruppen - nu senast i ett mejl idag.
Att försöka argumentera i gruppen är tyvärr meningslöst, eftersom allt jag säger tas personligt och skall motsägas - helt oavsett av vad jag säger. Det blir som att tala till en vägg och vi kan tyvärr inte enas om någonting så det tvingar mig att framlägga mina tankar och idéer på annat sätt. Här i form av ett par motioner till kommunfullmäktige:
                             
Motion till Borgholms kommunfullmäktige 
I en kommun som ska präglas av demokrati och medborgarinflytande behövs det lokala organ där medborgarna kan göra sin röst hörda angående utvecklingen i det lokala samhället. Där alla röstberättigade sockenbor i de olika socknarna skulle ha var sin röst och kunna samlas och ta beslut i lokala frågor som de får på remiss och från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd och kunna ta initiativ i andra lokala frågor. 
Ett slags sockenråd som i vissa frågor kan vara beslutande och i andra rådgivande och som samlas med jämna mellanrum när det finns angelägenheter att ta ställning till. Benämningen kan förslagsvis vara sockenråd, sockenstämma eller något liknande. Beträffande Borgholms stad (geografiskt avgränsad till Borgholms församling) bör benämningen vara något annat, t ex stadsstämma.  
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar utreda till kommunstyrelsen hur ett system med lokala sockenråd skulle kunna se ut och återkomma med förslag till kommunfullmäktige.  
Borgholm den 11 juni 2017 
Per Lublin
nya Ölandspartiet
 
   
Motion till Borgholms kommunfullmäktige
I en kommun som ska präglas av demokrati och medborgarinflytande är det viktigt att beslutsfattarna i kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder kan inbegripa medborgarnas mening även där det krävs snabba beslut. Detta är numera på ett enkelt sätt tekniskt möjligt i dagens IT-samhälle genom att kommunmedborgare bjuds in till breda medborgarpaneler, där de kan få ge sin syn på saken i olika frågor där medborgarnas synpunkt bör ingå i beslutsunderlaget. Antingen detta i vissa frågor gäller det gäller de mantalsskrivna medborgarna i ett geografisk begränsat område i kommunen eller det i andra frågor gäller samtliga kommunmedborgare i hela kommunen. Det vore lämpligt att till att en början inbjuda kommunens medborgare via kommunens hemsida att ingå i en medborgarpanel, som sedan kompletteras efter annonsering i lokalpressen.
 Förutom i ovan nämnda sammanhang kan tillgång till en medborgarpanel vara av värde vid utformande av både översiktsplaner och större detaljplaner samt i andra övergripande sammanhang. Tillgången till en medborgarpanel kan ge underlag för långsiktigt mer hållbara beslut och ge ett reellt medborgarinflytande. Föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdrar till kommunstyrelsen att skapa och inbjuda kommunens medborgarna till en medborgarpanel via kommunens hemsida samt pröva sig fram och skapa riktlinjer för hur medborgarpanelen kan användas.       
Borgholm den 11 juni 2017
Per Lublin
nya Ölandspartiet
                             
Sen när jag ändå var igång så passade jag på att även skriva en motion om att lämpligen avskaffa "oppositionsrådssysslan". Jag var kritisk när den infördes - utan att jag visste vem det skulle bli - och efter dom snart tre år som gått sedan dess har verkligheten mer än väl visat att jag hade rätt.
           
Motion till Borgholms kommunfullmäktige
I en kommun som har antaget en paroll som bygger på begreppet TILLSAMMANS känns det mossigt att behålla den något år tidigare inrättade befattningen som oppositionsråd. Man bör väl inte utse eller särskilt avlöna någon för att vara oppositionell när målet är att alla ska dra åt samma håll.
 
Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att benämningen oppositionsråd - och den eventuella befattningsbeskrivning som därmed kan vara förknippad - avskaffas. 
Borgholm den 11 juni 2017 
Per Lublin
Samarbetsvillig
  
                                 
Nu må det bära eller brista, men det är lika bra att säga som det är. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar