tisdag 6 juni 2017

BEAB om avsaltningsverket, cyanobakterier och giftet BMAA

Har fått följande info från BEAB:

  Avsaltningsverket i Sandvik - frågor och svar
                                                                                   
 • Vilka fastigheter får vatten från avsaltningsanläggningen?
 • Förutom att fastigheter i närområdet till det nya verket kommer att förses med vatten från Sandvik kommer vi även att ha möjlighet att förse fastigheter både norrut mot Löttorp samt söderut mot Köpingsvik. Leveransgränsen mellan Sandvik - Löttorp samt Sandvik - Köpingsvik kommer att förändras över året beroende på belastningen i nätet.

 • Kommer fastigheterna få vatten från avsaltningsanläggningen permanent?
 • Ja verket kommer att producera vatten över hela året, dock kommer leveransgränserna mellan våra övriga verk att ändras över året.
 
 • Kommer vatten från olika vattenverk att blandas nu?
 • Nej vi kommer inte att blanda vattnet från Sandvik med vatten från våra övriga verk innan det levereras ut på ledningsnätet, möjlighet till detta saknas idag.

 • Hur kan vatten från Östersjön bli tjänligt?
 • Processen i vattenverket är projekterad för att hantera de föroreningar och oönskade ämnena som inte får finnas i ett livsmedelsgodkänt dricksvatten. Vi kommer att producera ett livsmedelsgodkänt och gott dricksvatten i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter.

 • Finns det risker med avsaltning av Östersjövatten?
 • Reningen är uppbyggd med membranteknik som redan idag och sedan länge används i mindre samt större skala för vattenproduktion. Tekniken är vanlig i medelhavsområdet och på båtar men det finns idag även befintliga verk i Sverige, exempel är Herrvik på Gotland samt Möja i Stockholms skärgård.

 • När producerar verket vatten? Och kommer nya ledningar att grävas?
 • Anläggningen skall stå färdig för vattenproduktion i maj 2017, nya ledningar för anslutning av verket till det befintliga Va-nätet kommer att anläggas för att vara färdiga vid samma tidpunkt. Vi kommer även att behöva förstärka det befintliga Va-nätet på vissa ställen innan omläggningen av leveransgränserna sker mot Köpingsvik och Löttorp.
                                                     
 • Kan algblomning i Östersjön påverka vattenkvalitéten?
 • Alger är oönskade i vår process då dessa skulle sätta igen våra filter och på så sätt hindra produktionen av vatten. För att undvika alger har vi valt att placera vårt intag för råvatten till processen på 28 meters djup. PÅ detta djup skall alger normalt inte förekomma. 
 • I förstudierna för vattenverket har vattenprover gällande bland annat förekomst av alger tagits i det område som vi har vårat intag för råvatten. Dessa prover har inte visat antydningar på algförekomst. 
 • Prover på bottensedimentet har också tagits för att påvisa om det förekommit algblomning, dessa prover visar inte heller på att det förekommit algblomning i det område vi tar in vatten. 
 • Vi kommer som en extra säkerhet har en kontinuerlig detektering av alger, om alger förekommer i processvattnet kommer dessa att stoppa processen för vattenproduktion.

 • Renas vattnet i avsaltningsverket från gifter av algblomning?
 • Vi renar vattnet i flera steg, ultrafilter är det steg som avskiljer cyanobakterier och det gör det till minst 99,99% 
 • Om algtoxin skulle passera ultrafiltret så har BMAA (C4H10N2O2)* en molekylvikt på 118 g/mol (118 Dalton), avsaltningssteget (RO) har en bra avskiljning på molekyler i den storleken. Membranen har minst 99% avskiljning av saltjonen NaCl (molvikt 58 dalton).

 • Hur ofta tas vattenprover för att säkerställa att vattnet är säkert att dricka?
  • 1 gång i månaden tas prover gällande mikrobiologi. Dessa prover tas i syfte att verifiera att kvalitén gällande mikrobiologi är inom gränsvärdena. Här ingår bland annat förekomst av bakterier och andra skadliga organismer.
 • 3 gånger om året tas prover gällande fyskemi. Dessa prover tas i syfte att verifiera att den kemiska kvalitén är inom gränsvärden. Här ingår bland annat ph samt förekomst av kemiska ämnen. 
 • Årligen tas 12 – 15 stycken prov inne hos användare ute på ledningsnätet. Dessa avser både mikrobiologi och fyskemi. Proverna hos användare tas för att säkerställa att vi behåller kvalitén på vattnet i ledningsnätet.

 • Hur tas eventuella läkemedelsrester i vattnet bort?
 • Processen i vattenverket är projekterad för att hantera de föroreningar och oönskade ämnena som inte får finnas i ett livsmedelsgodkänt dricksvatten. 
 • Processen för avsaltningen sker genom omvänd osmos, membranen som används i vid omvänd osmos är en barriär mot lösta salter, metaller i löst form och organiska/oorganiska molekyler. Membranen avskiljer ämnen ner 0,001 µm vilket betyder att molekyler som är större än saltmolekylen inte kommer att passera membranen. Som säkerhet mot skadade membran kommer salthalten att kontinuerligt mätas i det vatten vi producerar, vid saltgenomträngning kommer vattenproduktionen att stoppas.
                                                       
 *) Fotnot: BMAA är det gift som finns i cyanobakterien och som nu antas ligga bakom sjukdomen ALS (min anmärkning)
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar