TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

söndag 2 april 2017

Ett totalt misslyckande

Skrev nyligen här på på bloggen att jag börjar känna stolthet över utvecklingen i vår kommun. Med det nödvändiga tillägget: När det gäller öppenheten.
I början av förra året slog kommunfullmäktige fast att Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet. 
Kände mig full av tillförsikt när kommunfullmäktige ett par månader senare tillsatte en beredning med deltagare från alla partier för komma med förslag på hur medborgarinflytande ska kunna öka, en slags "demokratiberedning" som skulle få specialisera sig på just denna viktiga uppgift.
Det var från början bestämt från kommunfullmäktige att beredningsgruppen skulle hålla minst fyra sockenträffar på olika ställen i kommunen för att samla in synpunkter från medborgarna. Idéer som därvid framkommit på hur medborgarinflytandet skulle kunna öka skulle då kunna ligga till grund för ett gemensamt förslag som gruppen kunde presentera vid några återträffar. Vilka i sin tur skulle få betydelse för gruppens slutliga förslag till kommunfullmäktige. 
Så trodde jag i min enfald. Men så fel jag hade!  
Ty dessvärre visade det sig ganska snart att beredningsgruppen bestod av alltför många politiker som i grund och botten inte var intresserade av att ge medborgarna mer inflytande i kommunen. Istället för att ta sin uppgift på allvar har gruppen kommit att präglas av besserwisseri, särskilt från en dominerande person som till och har fått skriva slutrapport innan återträffarna ens har ägt rum och där det saknas förslag på ökat inflytande för medborgarna.
Enligt min mening är det fruktansvärt oförskämt och nedvärderande mot medborgarna att i hemlighet skriva utkast till slutrapport innan någon av dom utannonserade återträffarna ens har hunnit ske. Medborgarna luras att komma och "tycka till", när dokumentet i praktiken redan är klart att lämna över till kommunfullmäktige för att klubbas. 
Det finns flera ganska enkla sätt med vilka man skulle kunna öka medborgarnas inflytande i kommunen. T ex genom medborgarpaneler, där medborgarna kunde få vara med och rösta digitalt i olika frågor av större intresse och därmed bli rådgivande för politikerna innan dessa fattar beslut. Eller att man har sockenträffar där man fritt kan diskutera olika aktuella frågor - med möjlighet till omröstning i lokala angelägenheter som stöd för hur politikerna ska besluta. Liknande tankegångar fördes också fram vid några av sockenträffarna, men har inte tagits på allvar av beredningsgruppen.
Istället har beredningsgruppen låtit sig domineras av den inställningen att man inte kan låta folk rösta om allting, så då är det enklast att inte låta dem rösta om någonting alls, vare sig på sockenträffar eller digitalt. Dom tongivande i gruppen undervärderar medborgarna och verkar inte anse att medborgarna är mogna att få ha inflytande i kommunen mer än att de får rösta på dem vart fjärde år.
Det är förmodligen förklaringen till att beredningsgruppen inte vill föreslå några åtgärder för att stärka medborgarnas inflytande utan nöjer sig med att föreslå förbättrad information från kommunen. 
Enligt gruppens sålunda föreliggande förslag ska detta ske dels vid sockenträffar (anpassade efter hur politiker och tjänstemän har tid) där medborgarna ska kunna få svar på i förväg inskickade skriftliga frågor. dels via en kommuntidning 4 gånger per år (som redan finns) och dels med en förbättrad hemsida, där möjligheten att fråga sina politiker (som fanns tidigare) ska återinföras. 
I gruppens förslag finns också att man ska använda det i politikerkretsar så populära ordet "dialog" om samrådsmöten m m, utan att för den skull ska innebära något medborgarinflytande mer än som finns idag. 
Dessutom föreslår beredningsgruppen också att man tar ifrån medborgarna deras möjlighet att ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige och istället ersätter detta med något som kallas e-förslag och läggs ut digitalt och som kräver att en viss procentandel av kommunens samtliga medborgare klickar "gilla" till förslaget för att det alls ska bli behandlat. 
Beredningsgruppens förslag är ingenting som på något sätt skulle stärka medborgarinflytandet i kommunen, och ändå var just att komma med förslag på åtgärder för att stärka medborgarinflytandet som var gruppens uppgift. 
Därför är det lika bra att jag redan nu förklarar att jag helt och hållet tar avstånd från beredningsgruppens föreliggande förslag, trots att jag ingår i gruppen. 
Det är tråkigt att behöva erkänna att beredningsgruppen - som jag hade så stora förhoppningar till - så totalt har misslyckats med sin uppgift. 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar